Điều kiện CSVC:

- Tổng số phòng học: 15, trong đó kiên cố: 9 phòng; bán kiên cố: 3 phòng; phòng học tạm: 03 phòng.

- Nhà để xe cho GV: Số khu có nhà để xe: 2 khu/tổng số 2 khu.

- Bếp ăn: tổng số bếp ăn kiên cố hiện có 2 bếp trong đó số bếp được sử dụng 2 bếp, Bếp tạm: 0 bếp

- Nguồn nước: Tổng số khu có nước sạch 2/ tổng số 2 khu

- Trang thiết bị, đồ chơi tối thiểu( Theo Thông tư 02- BGD và thông tư 34): Số nhóm trẻ: 3 nhóm, số bộ đồ chơi 01 bộ đạt Tỷ lệ 33,3%;

+ 4 lớp 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo thông tư 02 và Thông tư 34. Đạt tỷ lệ: 100 %.

+ Lớp 3, 4 tuổi có 2 bộ

+ Bàn ghế (theo tiêu chuẩn) 120 bộ.

+ Số máy vi tính hiện có: 3 máy, số máy chiếu đa năng hiện có: 1 chiếc.